"Hîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
I-chiàu [[pe̍h-hîm]] ia̍h [[chang-hîm]], thé-tn̂g ū kàu 300 kong-hun, keng-kah koân-tō͘ ū 160 kong-hun. Nā hîm ê bóe ki-pún thè-hòa, tn̂g-tō͘ tùi 3 kàu 22 kong-hun pu̍t-téng. Hîm sī kha-té kiâⁿ-lō͘ (plantigrade), chi̍t tiám kap kha-chiⁿ kiâⁿ ê kî-tha Chia̍h-bah-ba̍k bô-kâng. Hîm cháu ê sok-tō͘ pí khián-kho ia̍h niau-kho bān, chóng-sī āu-kha khiā-li̍p ê lêng-le̍k kha hó.
 
==Hun-pò͘==
Tōa-hūn hîm-lūi lóng seng-oa̍h tī [[Pak Poàn-kiû]]; lēng-gōa, tû-liáu chi̍t chéng, lóng seng-oa̍h tī [[A-chiu]], [[Au-chiu]] kap [[Pak Bí-chiú]]. Î-it ê lē-gōa [[Ba̍k-kiàⁿ-hîm]] (''Tremarctos ornatus'') khiā-khí só͘-chāi sī [[Lâm Bí-chiu]] ê [[Andes]] tē-khu. Hui-chiu kòe-khì pat ū [[Atlas-hîm]] (''Ursus arctos crowtheri'') oa̍h-tāng, chóng-sī í-kēng tī [[19 sè-kí]] sî [[bia̍t-choa̍t]].
Hiān-sî hun-pò͘ hoān-ûi siāng tōa ê chi̍t lūi hîm sī chang-hîm, tùi Au-chiu, A-chiu kàu Pak Bí-chiu lóng ū oa̍h-tāng. Ki-tha koh ū Pak Bí-chiu ê [[Bí-chiu O͘-hîm]] kap Pak-kek tē-khu ê pe̍h-hîm. Chhun-loh ê chéng-lūi lóng tī A-chiu. Tû-liâu pe̍h-hîm, kî-tha hîm-lūi chú-iàu khiā tī chhim-nâ lāi.
 
== Hun-lūi ==