"Hîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
==Hun-pò͘==
Tōa-hūn hîm-lūi lóng seng-oa̍h tī [[Pak Poàn-kiû]]; lēng-gōa, tû-liáu chi̍t chéng, lóng seng-oa̍h tī [[A-chiu]], [[Au-chiu]] kap [[Pak Bí-chiúchiu]]. Î-it ê lē-gōa [[Ba̍k-kiàⁿ-hîm]] (''Tremarctos ornatus'') khiā-khí só͘-chāi sī [[Lâm Bí-chiu]] ê [[Andes]] tē-khu. Hui-chiu kòe-khì pat ū [[Atlas-hîm]] (''Ursus arctos crowtheri'') oa̍h-tāng, chóng-sī í-kēng tī [[19 sè-kí]] sî [[bia̍t-choa̍t]].
Hiān-sî hun-pò͘ hoān-ûi siāng tōa ê chi̍t lūi hîm sī chang-hîm, tùi Au-chiu, A-chiu kàu Pak Bí-chiu lóng ū oa̍h-tāng. Ki-tha koh ū Pak Bí-chiu ê [[Bí-chiu O͘-hîm]] kap Pak-kek tē-khu ê pe̍h-hîm. Chhun-loh ê chéng-lūi lóng tī A-chiu. Tû-liâu pe̍h-hîm, kî-tha hîm-lūi chú-iàu khiā tī chhim-nâ lāi.