"ISO 3602" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

|}
==Kî-thaⁿ==
Tn̂g-im--ê bó͘-im téng-kôan ài ke iông-ek-hû (揚抑符, circumflex, ˆ), m̄-sī tn̂g-im-hû (Macron, ¯)., lû Ôsaka (大阪, [[Tāi-pán]])--ê "ô".
 
==Chham-khó==
*[[Hepburn-sek Lô-má-jī]]
匿名使用者