"Thó-lūn:Thài-pêng-iûⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
<div style="font-size:120%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">
==太平洋==
'''太平洋''' (對[[西班牙語]] ''Pacífico'' 來的) 是全世界上大的"[[水|水身]]",所佔的面積是1.797 億平方公里,也就是[[地球]]的三分之一,伊的南北長約略15,500公里,對[[北極]]的[[白令海]]到[[南極]][[羅斯海]]的墘,東西向上闊是佇5度緯度,有19,800公里,對[[印尼]]到[[哥倫比亞]],西爿的極點一般認定是[[馬六甲海峽]],地球表面上蓋下的所在([[馬里亞納海溝]])佇太平洋海底。
 
太平洋的名是[[葡萄牙]]航海家[[斐迪南麥哲倫]](Ferdinand Magellan)號的,伊對[[麥哲倫海峽]]到[[菲律賓]]這逝水路行著真順利,總是,太平洋並毋是攏遐爾仔平和,濟濟島嶼受[[風颱]]蹧躂,太平洋墘的陸地嘛厚[[火山]]閣時常的[[地動]],海底地動引起的[[海漲]]捌毀滅誠濟粒海島,造成住民的災難。
</div>
7,163

次編輯