"Tēⁿ Sêng-kong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Khí-gī: "pak-teng3" tuì sû-tián chhē bô, pháinn-sè kā thâi-tiāu.
 
=== Khí-gī ===
[[Tông-ông]] [[Liông-bú]] hông-tè put-hēng pī-hài, Bêng-tiâu lo̍k-pāi. Tēⁿ-Chi-liông jīn-ûi Bêng-tiâu khì-sò͘ í chīn, ko͘-put-lî-chiong ko͘-1-ê khì hiòng [[Chheng-tiâu]] tâu-hâng. iā-tio̍h-sī tī chit-ê sî-chūn, Chheng-peng chhim-mn̂g-ta̍h-hō, m̄-nā chhiúⁿ-kiap Tīⁿ--ka, iū-koh bú-jio̍k Tīⁿ-Sêng-kong in lāu-bú, Tīⁿ-bú put-kham cho-siū chau-that, soah lâi tiàu-tāu chū-sat. Kong-gôan 1645-nî, “ Kok-hūn ka-siu ” pek-sú Tēⁿ-Sêng-kong khì-lâi chò-hóan, khí-gī ê só·-chāi sī [[Sió-kim-mn̂g]], khí-gī ê kháu-hō sī “忠孝伯招討大將軍罪臣朱成功” (Tiong-hau-pe̍k Chiau-thó Tāi-chiòng-kun Choē-sîn Chu Sêng-kong). Chhú-khì 16-nî tiong-kan, Tīⁿ-Sêng-kong óa-khò [[Kim-mn̂g]] kah [[Ē-mn̂g]] chò-ûi kin-kù-tē, oân-chôan khòng-chè tī-hái-kôan. Tīⁿ-Sêng-kong hām [[hoan-á]]-lâng chò-seng-lí, mō͘-chi̍p chu-kim, chio-peng-bóe-bé, i koh phài-chhut chhin-sìn, tī Tāi-lio̍k khui siong-hâng, siu-chi̍p Chheng-tiâu ê chêng-pò. Kî-kan Tīⁿ-Sêng-kong bat khí-gī kòe kúi-ā-pái, ū-sî mā chhōe chioh-khàu, kah Chheng-tiâu ké gī-hô, cheng-chhú sî-kan chiâⁿ-ióng peng-má.
 
Kong-gôan 1659-nî, Tīⁿ-Sêng-kong chhut-peng kong-táⁿ [[Lâm-kiaⁿ]] sit-pāi, 2-nî-āu, kin-kù-tē sóa-kòe-khì Tâi-ôan.
匿名使用者