"Au-chiu Liân-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
[[File:UE-EU-ISO 3166-1.png|right|500px]]
 
'''Europa Liân-bêng''' sī [[Europa]]-chiu ê [[kok-chè liân-ha̍p]], ū [[Europa Liân-bêng#Hōe-ôan kok-ka|2728 ê hōe-ôan kok-ka]], [[Europa Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân|23 chióng]] [[koaⁿ-hong gí-giân]].
 
Europa Liân-bêng ê khang-khòe chin chōe: chhin-chhiūⁿ kiōng-tông chhī-tiûⁿ, kōan-sòe liân-ha̍p, gîn-phiò ê thóng-it ([[euro]]: 17 ê hōe-ôan kok-ka ū iōng), kiōng-tông ê lông-gia̍p kap hî-gia̍p chèng-chhek téng-téng.