"Tiong-kok tāi-lio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiong-kok tāi-lio̍k''' chí [[Hiong-káng]] kap [[Ò-mn̂g]] í-gōa [[Tiong-hôa jînJîn-bîn kiōngKiōng-hô-kok]] si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm [[Tâi-oân]], [[Phêⁿ-ô͘]], [[Kim-mn̂g]], kap [[Má-chó͘]]. {{stub}}