"Tiong-kok tāi-lio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiong-kok tāi-lio̍k'''/'''Tn̂g-soaⁿ''' ([[Hàn-jī]]: 唐山, mā ū lâng siá-chò 長山) chí [[Hiong-káng]] kap [[Ò-mn̂g]] í-gōa [[Tiong-kok]]/[[Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm [[Tâi-oân]], [[Phêⁿ-ô͘]], [[Kim-mn̂g]], kap [[Má-chó͘]]. Tn̂g-soaⁿ sī ùi [[Tiong-kok]] chhian-sóa kàu kî-thaⁿ [[kok-ka]] ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī [[Tâi-ôan]] kap [[Tang-lâm-a]] siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h.
 
" Tông-tiâu " ( Hàn-jī: 唐朝 ) sī Tiong-kok [[le̍k-sú]]-siōng ê 1 ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só·-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap " Hàn "( 漢 ) chò-hóe hō· lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō.