"Tiong-kok tāi-lio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiong-kok tāi-lio̍k'''/ ([[Hàn-jī]]: 中國大陸), tī [[Tâi-oân]] iā kiò choè '''Tn̂g-soaⁿ''' ([[Hàn-jī]]: 唐山, mā ū lâng siá-chò 長山), chí [[Hiong-káng]] kap [[Ò-mn̂g]] í-gōa [[Tiong-kok]]/[[Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm [[Tâi-oân]], [[Phêⁿ-ô͘]], [[Kim-mn̂g]], kap [[Má-chó͘]]. Tn̂g-soaⁿ sī ùi [[Tiong-kok]] chhian-sóa kàu kî-thaⁿ [[kok-ka]] ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī [[Tâi-ôan]] kap [[Tang-lâm-a]] siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h.
 
" Tông-tiâu " ( Hàn-jī: 唐朝 ) sī Tiong-kok [[le̍k-sú]]-siōng ê 1 ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só·-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap " Hàn "( 漢 ) chò-hóe hō· lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō.
 
" Tn̂g-soaⁿ " chit-ê ho·-im tō chhin-chhiūⁿ thâu-chêng só· kóng--ê, sī " 唐山 " chit-2-ê hàn-jī ê Hō-ló pe̍h-ōe-im. In-ūi " Tn̂g "( 唐 ) chit-ê pe̍h-ōe-im sù-siông khah bô teh kóng, tì-sú ū lâng gō·-hōe, kā " Tn̂g-soaⁿ " ê hàn-jī siá-chò " 長山 ", sīm-chì soah éng-hióng tio̍h [[Hak-fa]]. Hak-fa khip-siu chit-ê Hō-ló sû ê sî, ho·-im choaⁿ-á cho̍ah tùi " 長山 " khì.
 
==Koh khoàⁿ==
*[[poàⁿ-soaⁿ-á]]
 
[[Category:Bûn-hoà]]
匿名使用者