"Chê (Chiu)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
[[File:QiZhuan.jpg|right|thumb|300px|Chê ê [[Hàn-jī]]]]
'''TsêChê''' ({{lang|zh|齊}}) sī kóo-tsáchá [[Tiong-kok]] [[Soaⁿ-tang-séng|Suan-tang]] ({{lang|zh|山東}}) sóo-tsāichāi ê [[kok-ka]].
 
== Kun-tsú ==
[[File:春秋诸侯大国简图.png|right|thumb|500px]]
=== TsêChê-kong ({{lang|zh|齊公}}) ===
====# Khiong[[Chê Thài--sīkong]] ({{lang|zh|姜氏齊太公}}) ====
# [[Chê-thài-kong|Tsê-thài Teng-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-ting-kong|Tsê-ting It-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-it-kong|Tsê-it Kuí-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-kuí-kong|Tsê-kuí Ai-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-ai-kong|Tsê-ai Hô͘-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-hôo-kong|Tsê-hôo Hiàn-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-hiàn-kong|Tsê-hiàn-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-bú-kong|Tsê-bú-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-lē-kong|Tsê-lē Bûn-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-bûn-kong|Tsê-bûn Sêng-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-sîng-kong|Tsê-sîng Chong-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-chong-kong|Tsê-tsong-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-lê-kong|Tsê-lî Siong-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-siong-kong|Tsê-siongkun Bû-kongti]] ({{lang|zh|齊襄公君無知}})
# [[Chê-kun Bû-ti|Tsê-kun Hoân-tikong]] ({{lang|zh|齊君無知桓公}})
# [[Chê-hoân-kong|Tsê-huânkun Bû-kongkhuí]] ({{lang|zh|齊桓公君無詭}})
# [[Chê-kun Bû-khuí|Tsê-kun Hàu-khuíkong]] ({{lang|zh|齊君無詭孝公}})
# [[Chê-hàu-kong|Tsê-hàu Chiau-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-chiau-kong|Tsê-tsiau-kongkun Sià]] ({{lang|zh|齊昭公君舍}})
# [[Chê-kun Sià|TsêÌ-kun Siàkong]] ({{lang|zh|齊君舍懿公}})
# [[Chê-ì-kong|Tsê-ì Huī-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-huī-kong|Tsê-huī Khing-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-khing-kong|Tsê-khing Lêng-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-lêng-kong|Tsê-lîng Chong-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-chong-kong|Tsê-tsong Kéng-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê Àn-kíng-kong|Tsê-kíng-kongchú]] ({{lang|zh|齊景公晏孺子}})
# [[Chê-àn-jû-chú|Tsê-àn-jû-tsúkong]] ({{lang|zh|齊晏孺子悼公}})
# [[Chê-tō-kong|Tsê-tō Kán-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-kán-kong|Tsê-kán Pêng-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-pîng-kong|Tsê-pîng Soan-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-soan-kong|Tsê-suan Khong-kong]] ({{lang|zh|齊公}})
# [[Chê-khong-kong|Tsê-khong-kong]] ({{lang|zh|齊康公}})
 
==== Tiân--sī ({{lang|zh|田氏}}) ====
 
=== Tsê-ông ({{lang|zh|齊王}}) ===
 
==== TiânChê--sīông ({{lang|zh|田氏齊王}}) ====
# [[Chê Ui-khong-kong|Tsê-khong-kongông]] ({{lang|zh|齊康公威王}})
===# Tsê[[Chê Soan-ông]] ({{lang|zh|齊王}}) ===
# [[Chê Bián-ông]] ({{lang|zh|齊愍王}})
# [[Chê Siong-ông]] ({{lang|zh|齊襄王}})
# [[Tiân Kiàn|Chê-ông Kiàn]] ({{lang|zh|齊王建}})
{{Chê-kok kun-chú}}
[[Category:Sian-chîn kok-ka]]