"Hàn-sèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì S205643 siōng bóe ê siu-tēng-pún
~
~ (Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì S205643 siōng bóe ê siu-tēng-pún)
'''Hàn-sèⁿsènn''' ({{lang|zh|漢姓}}) sī bat siū [[Hàn-bûn-hoà|Hàn-bûn-huà]] íng-hióng ê [[kok-ka]] kah [[bîn-cho̍k|bîn-tso̍k]] sóo sú-iōng ê [[sèⁿ-sī|sènn-sī]]; tshin-tshiūnn [[Tiong-kok]] kah [[Hiong-káng]] pún-sin, iáu-ū [[Tâi-oân|Tâi-uân]], [[Hân-kok]], [[Oa̍t-lâm|Ua̍t-lâm]] kah hái-guā pōo-hūn [[A-chiu|A-tsiu]]-lâng āu-tāi. Tī kóo-tsá sî-tāi, Hàn-sènn ū nn̄g pōo-hūn: '''sèⁿSènn''' ({{lang|zh|姓}}) kah '''''' ({{lang|zh|氏}}).
 
''[[Peh-ka-sèⁿ|Peh-ka-sènn]]'' ({{lang|zh|百家姓}}) kì-lo̍k peh-sèⁿsènn ê Hàn-sèⁿsènn.
 
== Khí-guân ==