"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
[[:Image:Iran.jpg]] chit tiuⁿ tô·, goá hoat-hiān sī ".bmp" ê tóng-àn kek-sek, m̄-koh tóng-àn-miâ siá ".jpg" (bô it-tì). Goá kā choán chò .jpg ê kek-sek, tóng-àn ke chin sè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 21:24, 24 Aug 2004 (UTC)
 
Chiâⁿ hùi-sîn--lí ! [[Limkianhui|limkianhui]] 08:30, 25 Aug 2004 (UTC)
匿名使用者