"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
[[Rocky Soaⁿ-lêng]] ê tâng-pêng sī khah-chá jîn-lūi chhian-sóa ê tiōng-iāu kòe-lō͘. [[Kó͘-tāi Puebloans-lâng]] tī [[Colorado Ko-goân]] (Colorado Plateau) seng-oa̍h; [[Ute-lâng]] sī tòa tī Rocky Soaⁿ-lêng ê soaⁿ-kok. Lēng-gōa, [[Apache-lâng]] kap [[Comanche-lâng]] mā tī chiu lāi tang-pō͘ ū oa̍h-tāng. Hit-tong-sî, koh ū [[Arapaho-lâng]] kap [[Cheyenne-lâng]] kòe-lâi phah-la̍h.
 
Bí-kok tī 1803 nî ê [[Louisiana Bóe-tē]] (Louisiana Purchase) hō͘ in tit tio̍h [[Rocky Soaⁿ-lêng]] í sai ê thó͘-tē. Che chō-sêng Bí-kok kap [[Se-pan-gâ]] tùi [[Arkansas Hô]] téng tōaⁿ tē-khu sán-seng chhiong-tu̍t, in-ūi Se-pan-gâ hit-chūn kā chit ūi tòng-chò sī in si̍t-bîn-tē [[Santa Fe de Nuevo México]] ê seng-lí to̍k-chiàm tē-khu.
 
1806 nî, Bí-kok ê [[Zebulon Pike]] niá peng-á lâi chia thàm-lō͘, soah hō͘ Se-pan-gâ-lâng liah khì [[Chihuahua]], āu-lâi pàng tńg--khì.
 
{{USA}}