"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(wiki-hòa; poj; Eng-bûn/La-teng-bûn kái chò Hō-ló-oē)
 
Chhùi-khí sé chheng-khì liáu-aū sò· hun-cheng kàu sò· tiám-cheng chi-lāi, tio̍h ē hō· chhùi-nōa ê thn̂g-nn̄g-pe̍h só· cho·-sêng chiâⁿ po̍h (0.1-0.8 [[µm]]) ê ''pellicle'' lâi khàm--khí-lâi. Tī 24 tiám-cheng chi-lāi, tiàm ''pellicle'' téng-koân khí-chho· ê [[Gram ní-sek-hoat|Gram]]-iông-sèng sè-khún (chhin-chhiūⁿ ''Streptococcus'' kap ''Actinomyces''-lūi) khai-sí kiàn-li̍p. Chit-sî ''pellicle'' ka-siōng sè-khún kap kî-thaⁿ sêng-hūn tio̍h piàn-sêng gê-khún-pan.
Tī soah--lo̍h-khì kúi-kang, gê-khún-pan ê sè-khún sò·-liōng kè-siok chēng-ka, Gram-im-sèng ê ''cocci'' kap Gram-iông-sèng chham Gram-im-sèng ê ''rods'' ham ''filaments'' lóng-ū--á.
3 lé-pài liáu-āu, ''filamentous organisms'' ū bêng-hián ê chēng-ka, iû-kî sī tī gê-gîn ê piⁿ--á. Gê-khún-pan ê sè-khún ê tāi-siā sán-bu̍t ē chhiok-chìn siok-chú (宿主) cho·-chit ê sìm-chhut chok-iōng (滲出作用, ''exudation'') kap PMN (多形細胞核顆粒球,''polymorphonuclear granulocytes'') ê chhian-î. Che sī khí-hōaⁿ siūⁿ-beh ûi-tó· ji̍p-chhim ê sè-khún ê hoat-iām hoán-èng. Khí-hōaⁿ hoat-iām ná-lâi ná giâm-tiōng, chiap-ha̍p siōng-phôe (接合上皮, ''juntional epithelium'') sòng-sit pō·-hūn ê nn̂g-sèng, sú-tit sè-khún ē-tàng chhim-ji̍p chhùi-khí kap siōng-phôe chi-kan. Gê-gîn lak-tē-á (牙齦囊袋, ''gingival pocket'') chôaⁿ lâi hêng-sêng.
匿名使用者