"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
[[Be̍k-se-ko]] mā tī 1821 nî 8 goe̍h to̍k-li̍p, koh siū [[Texas]] tōng-loān ê chi̍t pō͘-hūn éng-hióng, tī 1846 nî kah Bí-kok hoat-seng chhiong-tu̍t, 1848 nî chiàn-cheng kiat-sok liáu-āu, Be̍k-se-ko keng-kòe [[Guadalupe Hidalgo Tiâu-iok]] hòng-khì i-ê pak-pō͘ léng-thó͘.
 
1849 nî, Mormon-kàu lâng tī [[Salt Lake Soaⁿ-kok]] (Salt Lake Valley) kiàn-li̍p chi̍t-ê chiu, m̄-koh bô siū liân-pang seng-jīm.
 
Tī [[1850 nî Hia̍p-tēng]] (Compromise of 1850), tùi Be̍k-se-ko hia theh--lâi ê thó͘-tē, kiam chi̍t pō͘-hūn Texas, hong hun chò chi̍t-ê sin chiukap nn̄g-ê sin léng-thó͘, iā chiū sī [[California Chiu]], [[New Mexico Léng-thó͘]] kap [[Utah Léng-thó͘]].
 
1851 nî 4 goe̍h, goân Be̍k-se-ko-lâng tī hit-tong-sî New Mexico Léng-thó͘ ê [[San Luis]] siat liáu sin chng, sī kin-á-ji̍t Colorado chiu lāi siāng chá ê tn̂g-kî Au-chiu-hē jîn-bîn chū-lo̍h.
 
{{USA}}
匿名使用者