"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Tī 1864 nî, Léng-thó͘ siú-tiúⁿ [[John Evans]] chí-phài [[John Chivington]] niá-chhōa chhì-goān-chiá pó-hō͘ pe̍h-lâng, tùi-khòng [[Cheyenne]] kap [[Arapaho]] lâng. In āu-lâi khì kong-ki̍p chia goān-chū-bîn chiàn-sū tī [[Sand Creek]] ê tūn-iâⁿ. Nā chiàu chi̍t kóa kun-koaⁿ ê kóng-hoat, tōa-pō͘-hūn hong thâi--sí ê sī gín-á kap cha-bó͘-lâng. Bí-kok lio̍k-kun tiāu-cha sū-kiāⁿ, hit-tong-sî Bí-kok chóng-thóng [[Andrew Johnson]] ūi sū-kiāⁿ iau-kiû Evans thè-ūi.
 
Kâng nî 9 goe̍h [[Argentine Pass]] hoat-hiān [[gîn-khòng]], sī Colorado āu-lâi kúi pái ó͘-gîn hong-tiâu ê khí-thâu.
 
1867 nî, [[Liân-ha̍p Thài-pêng-iûⁿ Thih-lō͘]] (Union Pacific Railroad) thàng ji̍p Colorado, sái kàu tang-pak-pêng ê Weir (hiān-sī kiò [[Julesburg]]). Lian-ha̍p sòaⁿ koh tī 1869 nî kap [[Tiong-iong Thài-pêng-iûⁿ Thih-lō͘]] sio chiap, goân-sêng thâu chi̍t tiâu thàng tāi-lio̍k ê thih-lō͘. Āu-lâi, koh-ū [[Denver Thài-pêng-iûⁿ Thih-lō͘|Denver Thài-pêng-iûⁿ]] kap [[Kansas Thài-pêng-iûⁿ Thih-lō͘|Kansas Thài-pêng-iûⁿ]] liân lâi chiu-lāi.
 
1876 nî, Colorado siū liân-pang chiap-siū siat chò Bí-kok tē-38 chiu.
 
== Jîn-kháu ==