"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chiàu [[Keng-chè Hun-sek Kio̍k]] (Bureau of Economic Analysis) ê ko͘-kè, pún chiu tī 2010 nî ê chiu-lāi chóng seng-sán (GDP) sī 2576 ek bí-kim.
 
Sán-gia̍p hong-bīn, tiōng-iàu ê ū si̍t-phín ka-kang, ūn-su khì-kū, ki-hâi, hòa-ha̍k chè-phín kap kim-sio̍k khòng-sán. Chá-kî Colorado keng-chè sī oa̍h-khò [[khòng-sán]] kap loân-sán-phín, hiān-sî lông-gia̍p sán-phín chú-iàu ū [[gû]] kap leng-chè-phín, [[sió-be̍h]], [[hoan-be̍h]] kap tiū-chháu téng-téng. Chú-gōa [[Denver]] sī chi̍t-ê kim-hiông tiong-sim.
 
Colorado sī liân-pang chèng-hú tiōng-iàu ê pān-kong só͘-chāi, kî-tiong ū siat tiám ê liân-pang siat-si ū pí-lūn [[Pak Bí-chiu Hâng-khong Hông-gū Su-lēng-pō͘]] (North American Aerospace Defense Command), [[Bí-kok Khong-kun Ha̍k-hāu]] (United States Air Force Academy) kap chi̍t kóa khong-kun kī-tē. Lēng-gōa mā ū [[Kok-ka Hái-iûⁿ kap Tāi-khì Koán-lí-kio̍k]] (National Oceanic and Atmospheric Administration), [[Kok-ka Chài-seng Lêng-goân Si̍t-giām-sek]] (National Renewable Energy Laboratory) téng-téng.
匿名使用者