"Pî-pê-ô͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

bô khak-tēng sī Sè-kài Ûi-sán
(Ramsar Sip-tē)
(bô khak-tēng sī Sè-kài Ûi-sán)
Pî-pê-ô· sī choân sè-kài le̍k-sú tē-3 kú-tn̂g ê ô·, beh ū 400-bān nî kú, kan-na [[Baikal-ô·]], [[Tanganyika-ô·]] koh khah kó·. Chiah-ni̍h kú-tn̂g ê sî-kan chō-chiâⁿ 1 thò te̍k-pia̍t hoa̍t-phoat ê [[seng-thài]] hē-thóng. Kî-tiong ū 58 ê [[chéng]] pa̍t-ūi bô ê. Ta̍k-nî ū 5-chheng chiah chúi-[[chiáu-á|chiáu]] tī chia hioh-kha. Choè-kīn kúi nî in-ūi ín ji̍p-lâi 1 khoán sin chéng ê [[hî-á]] (''black bass''), tì-tio̍h seng-thài ê to-goân-hòa tōa-tōa siū éng-hióng.
 
Kin-kù [[Ramsar Kong-iok]], Pî-pê-ô· tī 1993 nî hông chí-tēng Pî-pê-ô· sī 1 ê [[UNESCO]]ta̍t-tit Ramsarsiū Sip-hō· kahê Sè-kài"Ramsar Ûi-sántiám".
 
== Gōa-pō· liân-kiat ==
14,442

次編輯