"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
== Iú-lī gê-khún-pan tui-chi̍p ê siâng-kìⁿ in-sò· ==
 
*Khí-hōaⁿ-téng kap khí-hōaⁿ-té '''[[khí-tái]]''' (齒滓, 齒石, 牙結石; ''calculus'') chho·-chho· ê piáu-bīn gâu khā sè-khún.
*'''Gê-kut-chit gê-iū-chit kau-kài''' (牙骨質牙釉質交界; ''cementoenamel junction'') mā siâng-chāi ū khah chho· ê só·-chāi, pau-koah gê-iū-chit thūt-chhut(''projections'') kap gê-iū-chu(''pearls'')
*'''Chhùi-khí ê li̍h-phāng kap hoat-io̍k kau''' (''fissures and grooves'') lap--lo̍h-khì ê só·-chāi gâu khā thái-ko.
*'''Khí-kún-pō· kap khí-kin chiù-khí''' (齒頸部佮齒根蛀齒; ''cervical and root caries''): Chiù-khang sī tûn-chek toa-liōng gê-khún-pan ê chúi-khò·.
*'''Chhùi-khí pâi-lia̍t bô chéng-chê''' (''crowding'')khah) khah pháiⁿ sé-chhùi kap chū-chheng (自清, ''self-cleaning''), cheng-ka gê-khún-pan ê tûn-chek.
*'''Iōng chhùi chhoán-khùi''' (''mouth breathing'') ín-khí kháu-khiuⁿ thoat-chúi, sú-tit gê-khún-pan kēng-ka jūn kap liâm. Chhùi-nōa ê pó-hō· kong-lêng kàng-kē.
 
== Iú-lī gê-khún-pan tui-chi̍p ê i-goôn-sèng(''iatrogenic'')in-sò· ==
14,442

次編輯