"Hîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Hîm it-poaⁿ sī ión-kiāⁿ tōa-chhāi, siong-tùi té [[kha]]. Sèng-pia̍t hun nn̄g hêng, kang hîm kha tōa-chiah, tōa-hêng ê [[bu̍t-chéng]] iû-kî ū chha. Tī lio̍k-tē siōng ê [[Chia̍h-bah-ba̍k]] tiong, hîm ê sin-thé siāng tāng, pì-jû chhiūⁿ ''Ursus arctos middendorffi'' chi̍t khoán [[chang-hîm]] chiū ē-tàng chhiau-kòe 750 kong-kin, ki-tiong kang--ê pêng-kin ū 480 kàu 533 kong-kin. Lēng-gōa mā ū kha sè-hêng ê bu̍t-chéng, pí-lūn kang [[Má-lâi-hîm]] thé-tang tāi-iok taⁿ ū 65 kong-kin.
 
[[Pe̍h-hîm]] he̍k-chiá [[chang-hîm]] ê thé-tn̂g ē-tàng tōa kàu 300 kong-hun, [[keng-kah]] koân-tō͘ ū 160 kong-hun. Hîm ê [[bóe]] í-keng [[thè-hòa]], tn̂g-tō͘ tùi 3 kàu 22 kong-hun pu̍t téng. Hîm sī ēng kha-té lâi kiâⁿ-lō͘ (plantigrade), chi̍t tiám kap ēng kha-chiⁿ teh kiâⁿ ê kî-tha chia̍h-bah-ba̍k tōng-bu̍t bô-kâng. Hîm cháu ê sok-tō͘ pí [[káu-kho]] ia̍h [[niau-kho]] bān, chóng-sī ē-tàng ēng āu-kha khiā-li̍p ê lêng-le̍k khakhah chāi.
 
==Hun-pò͘==