"Khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Rideauriver.jpg|right|thumb|200px|[[Canada]] ê Rideau-hô.]]
'''Khe/khoe''' sī seⁿ-sêng tī tē-chiūⁿ, iân kò͘-tēng ê lō·-sòaⁿ teh lâu ê [[chiáⁿ-chúi]]. Nā khah toā tiâu lâi kóng, tō hō-chò '''kang''' ia̍h '''[[hô]]'''.
 
'''Hô''' iā-sī '''khe/khoe''' sī seⁿ-sêng tī tē-chiūⁿ, iân kò͘-tēng ê lō·-sòaⁿ teh lâu ê [[chiáⁿ-chúi]]. Nā khah toā tiâu lâi kóng, tō hō-chò '''kang''' ia̍h '''[[hô]]'''. Khe teh kiâⁿ ê chúi-lō͘ ê ē-té, hō-chò [[káng-té-tē]], nā chúi-lō͘ 2-pêng khah-kôan--khí-lâi ê só͘-chāi, hō-chò [[khe-hōaⁿ]]. Khe sù-siông sī ùi soaⁿ-lūn, soaⁿ-thâu, kôan-soaⁿ téng-téng khah-kôan ê só͘-chāi hoat-chó͘--ê. Khe siōng-bóe--ā nā m̄-sī lâu ji̍p-khì 1-ê [[ô͘]], lēng-gōa 1-tiâu koh-khah-tōa ê hô, bô tō-sī lâu ji̍p tōa-[[hái]]. Khe--ni̍h ê chúi ē kiâⁿ sī in-ūi [[tē-kiû]] pún-sin ê [[tāng-le̍k]] teh éng-hióng, hō͘ chúi ti̍t-ti̍t ǹg khah-kē ê só·-chāi khì.
 
Khe lāi-té ê chúi bô [[iâm-hūn]], sī [[chiáⁿ]]--ê, in-ūi chit-ê in-toaⁿ, [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] lóng chin ài óa-kīn khe. [[Jîn-lūi]] mā kah-ì tòa tī khe-piⁿ, m̄-nā ū chúi lâi chia̍h lâi ēng, koh thang tī khe--ni̍h [[kiâⁿ-chûn]] lâi sàng-hòe chài lâng.
 
== Hô ê miâ ==
Tī [[Hàn-gí]] lāi-bīn, iōng-lâi kā hô hō miâ ê jī ū "chúi" (水), "kang" (江), "hô" (河), "chhoan" (川), "khe" (溪) téng-téng. Kî-tiong, "kang" sī kó͘-chá [[Tn̂g-kang]] ê miâ; "hô" sī kó͘-chá [[N̂g-hô]] ê miâ. It-poaⁿ kóng-khí, sè-tiâu ê chúi-liû hō-chò "[[khe]]", m̄-koh bô it-tēng ê piau-chún.
 
Tī [[Tiong-kok]] [[Hok-kiàn]], tōa-tiâu ê hô It-poaⁿ hō-chò "kang", chhin-chhiūⁿ [[Bân-kang]] kap [[Chìn-kang]], sè-tiâu hō-chò "khe", chhin-chhiūⁿ [[Kiàn-khe]].
 
Tī [[Tâi-ôan]], tōa-hūn ê hô lóng-sī hō-chò "khe", chhin-chhiūⁿ [[Ko-pîn-khe]], chió-sò͘ hō-chò "hô", chhin-chhiūⁿ [[Ke-lâng-hô]] ia̍h [[Tām-chúi-hô]]. Siū [[Ji̍t-pún sî-tāi|Ji̍p-pún thóng-tī]] ê éng-hióng, Tâi-ôan mā-ū chi̍t-kóa hô hōng kiò chò "chhoan", chhin-chhiūⁿ [[Tâi-tiong]] ê [[Le̍k-chhoan]], ia̍h-sī [[Ko-hiông]] ê [[Ko-hiông-chhoan]] (hiān-chāi ê [[Ài-hô]]).
 
== Siong-koan ê bûn-chiong ==
* [[Ūn-hô]]
* [[Chúi-kau]]
 
{{phí}}
 
[[Category:Hô|*]]
[[Category:Tē-lí-ha̍k]]
匿名使用者