"Khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Khe lāi-té ê chúi bô [[iâm-hūn]], sī [[chiáⁿ]]--ê, in-ūi chit-ê in-toaⁿ, [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] lóng chin ài óa-kīn khe. [[Jîn-lūi]] mā kah-ì tòa tī khe-piⁿ, m̄-nā ū chúi lâi chia̍h lâi ēng, koh thang tī khe--ni̍h [[kiâⁿ-chûn]] lâi sàng-hòe chài lâng.
 
== Khe ê miâ ==
Tī [[Hàn-gí]] lāi-bīn, iōng-lâi kā hô hō miâ ê jī ū "chúi" (水), "kang" (江), "hô" (河), "chhoan" (川), "khe" (溪) téng-téng. Kî-tiong, "kang" sī kó͘-chá [[Tn̂g-kang]] ê miâ; "hô" sī kó͘-chá [[N̂g-hô]] ê miâ. It-poaⁿ kóng-khí, sè-tiâu ê chúi-liû hō-chò "[[khe]]", m̄-koh bô it-tēng ê piau-chún.