"Wikipedia:Chiūⁿ-bāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (S205643 sóa Wikipedia:Chhiūⁿ-thôan chit ia̍h khì Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng
~
<div style="font-size:100%; background: #e8f0ff; border: 1px solid #eee; padding: 10px;" class="plainlinks">
[[wikimedia:|Wikimedia]] tùi pán-kôankoân hong-bīn ê tāi-chì sī hui-siông ê tiōng-sī. In-chhú, put-kóankoán-sî nā beh chhiūⁿ-thôanbāng jīm-hô tòng-àn, lóng chhiáⁿ lín ài tāi-seng liáu-kái tio̍h lán ê '''[[Wikipedia:Bûn-kiāⁿ sú-iōng chèng-chhek]]''' iáu-ū '''[[Wikipedia:Pán-kôankoân chia̍p-khòaⁿ būn-tê kái-tap]]''' ê kài-siāu.
 
'''Chioh-mn̄g lín siūⁿ-beh chhiūⁿ-thôanbāng ê tòng-àn sī tùi tó-ūi chhú-tit ê chok-phín? (chhiáⁿ sóansoán-te̍k)'''
{| style="border: 1px solid grey; background: #EAF0F8;" width="100%"
| align="center" width="60px"| [[File:Commons-logo.svg|60px]]
| <span style="font-size:larger;">Lán kiàn-gī lín kā ē-bīn kúi-nā khóankhoán lâi-gôangoân ê chok-phín tòng-àn '''[[Commons:Commons:Upload/zh-hans|chhiūⁿ-thôanbāng]]''' kàu [[commons:|Wikimedia Commons]] khì. Commons sī choan-bûn tī-leh thú-chûn hû-ha̍p '''[[Commons:Commons:Licensing|Chū-iû pán-kôankoân hia̍p-gī]]''' ê chok-phín (bô iông-ún [[Wikipedia:Ha̍p-lí sú-iōng|Ha̍p-lí sú-iōng]]) ê só͘-chāi. Kā chok-phín chhiūⁿ-thôanbāng liáu-āu, chiū ē-sái ti̍t-chiap tī Wikimedia ê só͘-ū kè-ōe (pau-hâm tio̍h ta̍k-chióng gí-giân pán-pún ê Wikipedia) lâi-bīn chò sú-iōng. Khai-thong [[Special:MergeAccount|chôanchoân-he̍k kháu-chō ]] ê kong-lêng, hō͘ lín ē-sái koh-khah hong-piān ê lâi chhiūⁿ-thôanbāng tòng-àn.<br/><div style="background-color:#ffffa0; border: 1px #ffe795 solid; margin-bottom:0.5em; padding: 0 0.5em;">'''Sin kong-lêng!''' Pán-kôankoân chōng-hóng khah tan-sûn ê bûn-kiāⁿ, chhiáⁿ ti̍t-chiap sú-iōng '''[[:commons:Special:UploadWizard|Chhiūⁿ-thôanbāng chí-ín]]''', án-ne ē-sái chi̍t-pái chhiūⁿ-thôanbāng kúi-nā ê bûn-kiāⁿ.</div></span>
|}
*Che ôanoân-chôanchoân sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhownwork góa ka-kī ê chok-phín]'''.
*Chit-ê chok-phín sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhfromwikimedia lâi-chū kî-thaⁿ ê Wikimedia kè-ōe]'''.
*Chit-ê chok-phín sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhfromflickr lâi-chū Flickr]''' ([[commons:Commons:Flickr images|chhiáⁿ tāi-seng liáu-kái beh-án-chóaⁿ chhiūⁿ-thôan Flickr tô͘-siōng kàu Wikimedia Commons khì]]).
|-
| align="center" width="60px" | [[File:Red_copyright.svg|60px]]
| align="left" |Lín mā ē-sái kā '''m̄-sī chū-iû pán-kôankoân''' ê chok-phín chhiūⁿ-thôanbāng kàu chāi-tē bāng-chām, tān-sī chia-ê chok-phín ài hû-ha̍p ē-bīn ê kúi-nā khóan lâi-gôan. Chhiūⁿ-thôan liáu-āu ê tòng-àn kan-nā ē-ēng tī '''Holopedia''' ('''Bân-lâm-gú Wikipedia''') lāi-bīn sú-iōng. Nā-sī beh chhiūⁿ-thôan kap sú-iōng chit-khóan m̄-sī chū-iû pán-kôan ê chok-phín, chhiáⁿ it-tēng ài sûi-sî chun-siú lán '''[[Wikipedia:Ha̍p-lí sú-iōng|Ha̍p-lí sú-iōng]]''' ê kui-tēng kap hong-chiam; ká-sú lín só͘ chhiūⁿ-thôan ê tòng-àn pēng-bô chiàu-khí-kang lâi kiâⁿ, lín ê bûn-kiāⁿ chiū chin ū khó-lêng '''ti̍t-chiap pī [[WP:Khòai-sok thâi-tû|Khòai-sok thâi-tû]]'''. '''Chhiáⁿ chù-ì ''', '''m̄-thang''' chhiūⁿ-thôan tī chōe-chōe it-poaⁿ bāng-chām ia̍h-sī cháu-chhōe engine chhōe-tio̍h ê tô͘-siōng; kun-kù [[wikimedia:Resolution:Licensing_policy/zh|Pán-kôan iông-ún hong-chiam]], chit-khóan tô͘-siōng chin ū khó-lêng in-ūi bô hû-ha̍p kui-tēng lâi pī thâi-tû. Lēng-gōa, m̄-sī chū-iû pán-kôan ê chāi-sè jîn-bu̍t ê tô͘-siōng, chòe-āu mā-sī ū khó-lêng pī thâi-tû.
|}
* Che sī chi̍t-ê [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} '''chheh'''], [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|album cover}}}} '''im-ga̍k choan-chip'''], [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} '''DVD'''], [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} '''pò-chóa''', '''cha̍p-chì''' ia̍h-sī kî-thaⁿ lūi-sū lâi-gôan] ê '''hong-bīn tô͘-phìⁿ'''.<!--