"Poa̍h-poe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
[[image:poechinn.jpg|thumb|Kim-sin thó͘-tī-kong-biō hō͘ siān-lâm-sìn-lú mn̄g-sîn ēng--ê poe-chîⁿ. ~ Sì-kiat, Gî-lân]]
'''Poa̍h-poe''' sī bîn-kan -sìn-ióng tiong, iòng poe-chîⁿ hiòng sîn-bêng kiû-khit, mn̄g tāi-chì ê chi̍t-chióng tōng-chok hêng-ûi.
 
Chi̍t-hù poe-chîⁿ ū nn̄g-tè. Múi-tè kok-ū chi̍t-bīn im-iôngbīn, nn̄gchi̍t-bīn iông-bīn.
Lán-lâng pēng-bô choân-lêng. Ū lio̍k-sîn-bô-chú, ū hiòng sîn-bêng khit-thó mn̍gh-kiāⁿ ê sî-chūn. Kiû-khit-chiá siang-chhiú hap-phâng poe-chîⁿ, khiân-sêng kháu-ho͘ tùi-siòng sîn-bêng miâ-hō, chheng-chhó bêng-khak kóng-chhut ka-kī--ê su-kiû, tông-sî chhéng-kiû sîn-bêng í chhut liân-soà kúi-siūⁿ-poe ûi-chún, siang-chhiú khin-khin hiat-chhut poe-chîⁿ, poe-chîⁿ tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê chêng-hêng tō-sī sîn-bêng ê ì-sù.
 
281

次編輯