"Ki-á-peng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
[[Image:Vannis.jpg|thumb|[[Ki-á-peng]]]]
'''Ki-á-peng''' sī chi̍t-chióng léng-tòng kek-chò kok-chióng hêng-thé chìn-chêng seng khǹg chi̍t-ki pìⁿ chò-hóe kek, lâi thang hō͘ chhiú hó-gia̍h ê [[peng]]--ê [[sì-siù]]. Nā-sī kan-nā beh chiah-liâng niā, iōng [[thn̂g]], chúi kah hún chò goân-liāu tō ōe-tàng. Beh-ài kî-tha khàu-bī, iōng [[peng-kî-lîn]] sio-siâng ê goân-liāu, kâng-khoán ê chò-hoat mā ōe-tàng kek-chhut chit-chióng hêng-thé ê peng-phín.
 
Chá-chêng chài chit-chióng peng-phín sì-kè teh-bē ê lâng lóng ōe oân-lō͘ iô chi̍t-ki chhiú-iô-cheng (kah ha̍k-hāu iô siōng-hā-khò kâng hêng-thé ê chhiú-iô-cheng, m̄-koh khah sè-ki), oân-lō͘ hoah '''ki-á-peng'''. Kāng gín-á bóe chi̍t-ki sī tng-tang-sî toā-lâng su̍t gín-á thiaⁿ-chhùi ê phiat-pō͘.
281

次編輯