"Sì-siù" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Sì-siù''' m̄-sī ji̍t-siông chiàⁿ-tǹg, mā m̄-sī poàⁿ-po͘ chia̍h boē-iau ê tiám-sim, sī chia̍h chhit-thô, moâⁿ-phiàn chhùi-khang, boán-chiok chi̍t-sî ê s...)
 
'''Sì-siù''' m̄-sī ji̍t-siông chiàⁿ-tǹg, mā m̄-sī poàⁿ-po͘ chia̍h boē-iau ê tiám-sim, sī chi̍t-chióng chia̍h chhit-thô, moâⁿ-phiàn chhùi-khang, boán-chiok chi̍t-sî ê siūⁿ-beh-chia̍h mn̍gh-kiāⁿ ê sió-sió--ê chhùi-chia̍h-mn̍gh. Chhun kim-kâm<!--糖果-->, kiâm-sng-tiⁿ<!--蜜餞--> téng lóng-sī.
281

次編輯