"Tai-á-bí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[image:soe.jpg|thumb|Chi̍t koāⁿ sóetai-á. (Khǹg ū khah-kú í-keng siⁿ̄-ko͘, seng hō͘ m̄-bat khoàⁿ-tio̍h ê lâng seng-khoàⁿ, lēng-kang ū ki-hoē tah lâi kā-i oāⁿ--lo̍h-lâi.)]]
'''Tai-á-bí''' mā hō-chò '''káu-bú-tai''', '''káu-boé-sé''', '''káu-boé-tai''', '''tì-á''', '''sek-á''' he̍k-chiá-sī '''tai-á''', tī bîn-kan ū chē-chē khóan miâ teh kiò.
 
The̍h [[Tâi-oân]] chò lē, it-poaⁿ kóng ê tai-á-bí sī sio̍k-tī [[si̍t-bu̍t-ha̍k]] [[Gramineae-kho]] ê 1-khóan it-liân-seng [[châng-á-lūi]] (chháu-pún) ê si̍t-bu̍t.
 
Tai-á-bí sī [[Tâi-oân goân-chū-bîn]] put-chí-á tiōng-iàu ê choh-bu̍t, m̄-nā sī tī phó·-thong-sî-á chú pn̄g chú bê lâi chia̍h, mā ēng lâi kek-[[chiú]], chò bô-kâng ê [[sì-siù]], tai-á-bí ê chháu-kut téng-téng koh thang ēng lâi chò [[cheng-siⁿ]] ê chhī-liāu.
 
Ti Tâi-oân goân-chū-bîn ê chè-lé lāi-té, tai-á-bí-chiú sī tiāⁿ-tio̍h ài ū ê mi̍h.
281

次編輯