"Thó-lūn:Tai-á-bí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(Tē-á kah sóe-á sī bô-kâng--ê nn̄g-chióng si̍t-bu̍t.)
== Tē-á kah sóe-á sī bô-kâng--ê nn̄g-chióng si̍t-bu̍t. ==
 
Goá oē ti tē-á siòng-phìⁿ tah-tī sóe-á bûn-chiuⁿ téng-koân sī gō͘-sìn lâng-ê-oē só͘ chō-sêng--ê. Hit-ūi A-pô͘ kóng chia-ê-lâng lóng kā hit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê mi̍h-kiāⁿ kiò-chò "sóe-á". Tì-sú goá tng-sî beh-tah ê sî chi̍t-sî lâi hòng-khì goá goân-lâi ê jīn-ti. Khó-sioh chit-má hn̂g-nih pàng hō͘-i pha-hng sī chiok-chē--ê, goá chi̍t-sî lóng hip boē-tio̍h nn̄g-chióng si̍t-bu̍t ê siòng-phìⁿ kah lí-sióng--ê siòng-phìⁿ thang lâi chò chèng-bêng, ū-kàu ut-chut. Chhian-bān m̄-thang hap chò-hoé. Seng pàng hō͘-in pó-chhî án-ne. Hoān-sè ū pa̍t-gê hong-hiòng ê lâng oē lâi pó͘-chhiong. Tē-á kah sóe-á sī oân-choân bô-kâng--ê nn̄g-chióng si̍t-bu̍t.
281

次編輯