"Tiám-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(interwiki)
[[Image:Dimsum dumplings by brappy! in Gongguan Market, Taipei.jpg|thumb|200px|Tiám-sim-tàⁿ]]
'''Tiám-sim''' chú-iàu sī chiàⁿ-tǹg tiong-kan the̍h-lâi chí-iau thap-phāng èng-ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t thong-siau ê sî, ū-thang-sî-á tio̍h sǹg-kóng kan-nā tī téng poàⁿ-mî niā, ūi-tio̍h beh chān chi̍t-gê khùi-la̍k, chí chi̍t-gê ki, pó͘ chi̍t-gê chiàⁿ-tǹg chia̍h bô-kàu pá, lóng-oē chhoân tiám-sim lâi chia̍h. Thong-siông kóng-chò tiám-sim ê chhùi-chia̍h-mi̍h sī lóng boē-pí chiàⁿ-tǹg khah chhiⁿ-chhau phong-phái, chhài-sek oē khah kán-tan, hūn-liōng sī khah-chió. Ū-thang-chia̍h koh chia̍h tiám-sim ê sî boē tîⁿ chin-choē chiàⁿ-sū ê sî-kan mā-sī kiò-chò tiám-sim chit-chióng chhùi-chia̍h-mi̍h ê lēng-goā chi̍t-gê te̍k-sèng. M̄-koh m̄-koán án-choáⁿ tiám-sim mā boē chhun [[sì-siù]] hia-nih-á liāu-siáu tō-tio̍h.
 
Oē-tàng the̍h-kiong tiám-sim m̄-bián ka-kī tāng hoé-tiáⁿ ê só͘-chāi, chhun sok-si̍t-tiàm, chhan-thiaⁿ ím-si̍t-tiàm, se-tiám mī-pau-tiàm, chhiau-kip-chhī-tiûⁿ, toā-bē-tiûⁿ téng sī chha-put-to í-keng kàu-kah saⁿ-pō͘-chi̍t-khám-tiàm hia-nih-á choē. Sio-kâng oē-tàng thang hō͘-lán soán-te̍k lâi chò tiám-sim ê chióng-lūi mā chiok-choē. M̄-koh chit-má ūi-tio̍h m̄-ài cheng-ka thé-tāng chi̍t-poe ka-pi ah-sī tê kah nn̄g-saⁿ-tè-á châu-soè-tè ê [[piáⁿ]] mā oē-tàng kiò-chò sī chi̍t-hūn tiám-sim.
 
[[Category:Chia̍h-mi̍h]]
 
[[da:Dim sum]]
15,023

次編輯