"Tiám-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Bí-hún-chhá, kiâm-moê, ..., téng sī toā-tiûⁿ-bīn oa̍h-tāng kài tiāⁿ-khoàⁿ-tio̍h ê chi̍t-koá ū tāng-tio̍h hoé-tiáⁿ ê tiám-sim.
 
Oē-tàng the̍h-kiong tiám-sim m̄-bián ka-kī tāng hoé-tiáⁿ ê só͘-chāi, chhun lō͘-piⁿ-tàⁿ-á, sok-si̍t-tiàm, chhan-thiaⁿ ím-si̍t-tiàm, se-tiám mī-pau-tiàm, chhiau-kip-chhī-tiûⁿ, toā-bē-tiûⁿ téng sī chha-put-to í-keng kàu-kah saⁿ-pō͘-chi̍t-khám-tiàm hia-nih-á choē. Sio-kâng oē-tàng thang hō͘-lán soán-te̍k lâi chò tiám-sim ê chióng-lūi mā chiok-choē. M̄-koh chit-má ūi-tio̍h m̄-ài cheng-ka thé-tāng chi̍t-poe ka-pi ah-sī tê kah nn̄g-saⁿ-tè-á châu-soè-tè ê [[piáⁿ]] mā oē-tàng kiò-chò sī chi̍t-hūn tiám-sim.
 
[[Category:Chia̍h-mi̍h]]
281

次編輯