"Gû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
''[[Bison]]''<!--kî-thaⁿ?-->
{{Taxobox_end}}
'''Gû''', 1 chióng [[lo̍h-sèng]] ê [[ū tê ê tōng-bu̍t]], sio̍k-tī [[Bovinae]] chit ê [[a-kho]]. [[Lâng]] chhī lâi ēng i ê [[bah]], [[leng|gû-leng]], [[phoê]], mā ē-tàng thoa [[lê]], giú chhia, téng-téng. Tī chi̍t-koá kok-ka, phì-jû [[Ìn-tō͘]], ū chong-kàu ì-gī.
 
Gû sī kan-nā chia̍h-chháu, chia̍h-chúi kè seng-oa̍h ê tōng-bu̍t. Gû sī siang-sò͘-tôe ê tōng-bu̍t, chi̍t-kha sì-gê-tôe kah khia-sò͘-tôe ê bé toaⁿ-toê sī bô sio-siâng. Ū chi̍t-ki chiok-tn̂g ê boé, bóe-liu hoat tn̂g-tn̂g--ê mn̂g thang sut-chêng sut-āu koáⁿ hō͘-sîn, báng-á. Gû ê téng chhùi-khí-chô thâu-chêng bô hoat chhùi-khí kan-nā chhun tēng-tēng-ê chhùi-khí-hoāⁿ niā. I teh chia̍h-chháu sī ēng chi̍h tī chháu sa--lâi, ē-chô-khí khoè-chháu, téng-chô khí-hoāⁿ ná-boē-su lán teh-ēng--ê to-tiam án-ne, lâi-chò chih-la̍t ê kong-iōng niā-niā. Chia̍h-pá teh-khùn, teh-tuh-ku ê sî oē [[hoan-chháu]]. Khoàⁿ i ba̍k-chiu pàng-khoeh-khoeh chhùi tāng-boē-thêng teh pō͘ , ti i chá-chêng chia̍h-lo̍h pak-lāi ê chháu pō͘ hō͘-i koh-kha iù.
281

次編輯