"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
1909 nî, Eisenhower tùi Abilene Ko-tiong (Abilene High School) chut-gia̍p. I kap i-ê hiaⁿ-ko [[Edgar N. Eisenhower|Edgar]] kóng-hó nn̄g-ê lâng hǒ͘-siōng chi-oân ha̍k-hùi. Edgar seng khì thak tāi-ha̍k, Dwight chiū seng chia̍h thâu-lō͘. M̄-koh āu-lâi siū pêng-iú kó͘-bú siūⁿ-beh pò-miâ Hái-kun Ha̍k-īⁿ, chóng-sī nî-hòe chhiau-kòe hān-chè. I bóe-āu tī 1911 nî ka-ji̍p West Point.
 
1915 nî, Eisenhower tùi West Point chut-gia̍p, in kui-ê ha̍k-ki̍p 59 lâng āu-lâi lóng chò chiong-kun.
 
== Hun-in ==
Tī [[Texas]] ê sî-chūn, Eisenhower kap Iowa lâng [[Mamie Geneva Doud]] loân-àu, koh tī 1916 nî kiat-hun. In seⁿ liáu nn̄g-ê kiáⁿ, Doud Dwight tī 1917 nî chhut-sì, m̄-koh soah tī 1921 nî phòaⁿ-pēⁿ kòe-sin. Tē-jî ê kiáⁿ sī 1922 nî chhut-sì ê John Sheldon Doud, āu-lâi mā chò kun-koaⁿ
 
1953 nî, Eisenhower ùi [[Tiúⁿ-ló Kàu-hōe]] siū [[sé-lé]].