"C Sharp" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''C#''' (Eng-gí tha̍k "C sharp") sī chi̍t khoán thêng-sek gí-giân, ū kiông lūi-hêng (strong typing), bēng-lēng-sèng (imperative), so... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''C#''' ([[Eng-gí]] tha̍k "'''C sharp'''") sī chi̍t khoán [[thêng-sek gí-giân]], ū [[kiông lūi-hêng]] (strong typing), [[bēng-lēng-sèng]] (imperative), [[soan-kò-sèng]] (declarative), [[thong-iōng-sèng]] (generic), [[koan-sò͘-sèng]] (functional), [[bu̍t-kiāⁿ kheng-hiòng]] (object-oriented) téng te̍k-sek.
 
Khai-hoat-chiá sī [[Microsoft]] kong-si, sī in [[.NET]] kè-ōe chi̍t hūn, āu-lâi piàn [[Ecma]] kiam [[ISO]] piau-chún.