"Bí-chiu ê goân-chū-bîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Bí-chiu ê goân-chū-bîn''' sī chêng-Columbus sî-tāi chiō tī Lâm Pak Bí-chiu seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Thôan-thóng-siōng,... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Bí-chiu ê goân-chū-bîn''' sī chêng-Columbus sî-tāi chiō tī Lâm Pak Bí-chiu seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Thôan-thóng-siōng,... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者