"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

| author1 = Egon Wiberg | author2 = Nils Wiberg | author3 = A. F. Holleman | date = 2001 | title = Inorganic Chemistry| edition = 101st | publisher = Academic Press| isbn = 0-12-352651-5| pages = 1286–1287
| postscript = <!--None--> }}</ref> Mā kah [[chhàu-sò͘]] tī 140 °C hoán-èng chhut [[chhàu-hòa-kim(III)]], koh chhām [[ak-sò͘]] keng-kòe chin bān ê hoán-èng piàn [[ak-hòa-kim(I)]].
 
Tōa pō͘-hūn ê [[sng]] lóng bô hoat-tō͘ kap kim ū hoán-èng, kî-tiong [[Selen-sng]] ē-tàng tī jia̍t kap lông ê tiāu-kiāⁿ hā hoán-èng. Lēng-gōa, [[siau-sng]] kap [[iâm-sng]] chiàu pí-lē lām ê [[ông-chú]] mā ē-sài.
 
== Lī-iōng ==
Thong sè-kài tùi sín chhut sán ê kim-á siau-hùi tāi-khài 50% sio̍k [[chu-pó]], 40% khai tī tâu-chu, lēng-gōa 10% ēng tī kang-gia̍p siōng.
 
== Chham-khó ==