"Siōng-hái-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Siōng-hái-chhī''' (上海市), kán-chheng '''Hō͘''' (), pia̍t-chheng '''Sin''' (申), [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] siōng tōa ê siâⁿ-chhī, tiàm-tī Tiong-kok tang-pō͘ iân-hái, [[Tiông-kang]] chhut-hái-kháu ê lâm-sì. Siōng-hái sī Tiong-kok chèng-hú tiong-iong [[ti̍t-hat-chhī]], sī hiān-chú-sî [[Tiong-kok Tāi-lio̍k]] keng-chè siāng-kài hoat-ta̍t ê só͘-chāi.
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300"
|-----
== Tē-lí ==
Siōng-hái-chhī ê [[tē-lí chō-piau]] sī pak-úi 31°14′, tang-keng 121°29′, tú-hó tī Tiong-kok lâm-pak hái-hōaⁿ-sòaⁿ ê pòaⁿ-tiong-tn̂g, i ê tang-pêng óa [[Tang-hái]], lâm—sì [[Hâng-chiu-oan]], sai-pêng hām [[Kang-so·]]-séng, [[Chiat-kang]]-séng sio-chiap, pak-pêng [[Tiông-kang]] lo̍h-hái-kháu.
Chôan-chhī chóng bīn-chek 2,648.6 k㎡. Ha̍t-khu lāi ū chi̍t-ê [[Tiong-kok]] tē-3 tōa ê tó-sū, hō-chòe [[Chông-bêng-tó]] (崇明), bīn-chek 1041 k㎡.
Siōng-hái-chhī ê khì-hāu sio̍k-î [[a-jiât-tài kùi-hong khì-hāu]], m̄-nā sio-lō, jî-chhiáⁿ iū-koh tâm-sip. Chit-tah sù-kùi bêng-hián, chhut-[[ji̍t-thâu|ji̍t]] ê sî-kan tn̂g, hō͘-chúi mā chiâⁿ chhiong-chiok. Chhun, chhiu 2 kùi khah té; tang, hē 2 kùi khah tn̂g. Hō͘-chúi-kî chú-iàu chi̍p-tiong tī chhun-chúi-poe-hō͘ (chhun-chúi-hîⁿ-hō͘ / 春雨) , bông-chéng-hō͘ (梅雨) kah chhiu-hō͘ (秋雨) chit 3 ê sî-kan-tōaⁿ.
 
**[[Chēng-an-khu]] (靜安區)
**[[Phó͘-tô-khu]] (普陀區)
**[[Cha̍h-pak-khu]] (北區)
**[[Hông-kháu-khu]] (虹口區)
**[[Iông-phó͘-khu]] (楊浦區)
Hiān-chú-sî, Siāng-hái sī Tiong-kok Tāi-lio̍k keng-chè siōng hoat-ta̍t ê siâⁿ-chhī. Chām-chí 2003 nî, Siāng-hái-chhī [[lâng pêng-kun GDP]] chiong-kin 5700 kho· [[Bí-kim]], jî-chhiáⁿ sio-liân-sòa chiâⁿ-cha̍p-nî pêng-kun keng-chè cheng-tióng chhiau-kòe 10%. Bo̍k-chiân Siāng-hái-chhī ê keng-chè kiat-kò· í [[tē-saⁿ sán-gia̍p]] ( [[ho̍k-bū-gia̍p]] ) ûi chú, kî-tiong siōng tiōng-iàu--ê sán-gia̍p pau-koah [[kim-iông gia̍p]], [[pâng-tē-sán gia̍p]], [[pó-hiám gia̍p]] kah [[ūn-su gia̍p]]. [[Phó͘-tang Sin-khu]] sī Siōng-hái sin--ê kim-iông tiong-sim, [[chôan-kiû 500 kiông khì-gia̍p]] tang-tiong, ū khah-ke chi̍t-pòaⁿ ê khì-gia̍p tī chia siat-li̍p hun kong-si a̍h-sī pān-su-chhù.
 
Siōng-hái ê [[kang-gia̍p]] ôan-á chiâⁿ hoat-ta̍t, kang-gia̍p chóng sán-ta̍t chiàm kàu chôan-kok ê 1 siâⁿ khah-ke. Siāng-hái ê kang-gia̍p siōng-kài chú-iàu--ê sī [[pháng-chit]], [[tāng-kang-gia̍p]], [[iá-kim]] (冶金), [[se̍k-iû hòa-kang]] (石油化工), [[ki-hâi]] (械) kah [[tiān-chú kang-gia̍p]].
Che i-gōa, iáu-koh ū [[khì-chhia]], [[hâng-khong]], [[hâng-thian]] chiah-ê kang-gia̍p sêng-hūn.
* Siāng-hái Im-ga̍k-thiaⁿ
 
Siāng-hái ê kó͘ kiàn-tiok ôan-á chin ū te̍k-sek, tōa-to-sò· ê [[hoan-á-lâu]] pó-liû tio̍h 20 sè-kí chho·-kî se-iûⁿ kiàn-tiok ê hong-keh, iû-kî sī tī Siōng-hái Gōa-thoaⁿ (上海外) ê hit-phiàn '''lâu-á-chhù''', tn̂g-kî hō͘ lâng khòaⁿ-chò sī Siāng-hái ê phiau-chì.
 
== Lú-iû ==
 
=== Chhut-miâ ê kéng-tiám ===
* Siāng-hái Gōa-thoaⁿ (上海外)
* Lâm-kiaⁿ-lō͘ pō͘-hêng-koe (南京路步行街)
* Sù-chhoan-pak-lō͘ siong-gia̍p-koe (四川北路商业街)
* Lâm-kiaⁿ se-lō͘ siong-gia̍p-koe (南京西路商业街)
* Sêng-hông-biō (城隍)
* Lio̍k-ka-chhùi kim-iông-khu (家嘴金融)
** Tang-hong-bêng-chu tiān-sī-thah (方明珠电视電視塔)
** Siōng-hái Sè-kí Kong-hn̂g (上海世)
 
== Ko-téng īⁿ-hāu ==
Siōng-hái-chhī taⁿ ū 800 gōa keng kho-ha̍k gián-kiù-só͘, 55 bān gōa kho-gián jîn-ôan. Chhut-miâ ê tāi-ha̍k īⁿ-hāu chin-chiàⁿ sī chē kah that-tó-ke. Khah chú-ià--ê sī:
* [[Hok-tàn Tāi-ha̍k]] (旦大)
* Siōng-hái Kau-thong Tāi-ha̍k (上海交通大)
* Tông-chè Tāi-ha̍k (同)
* Hôa-tang Lí-kang Tāi-ha̍k (华东華東理工大)
* Hôa-tong Tāi-ha̍k (东华東華)
* Siōng-hái Gōa-kok-gú Tāi-ha̍k (上海外国语國語)
* Siāng-hái Châi-keng Tāi-ha̍k (上海财经財經)
* Siōng-hái Tāi-ha̍k(上海大)
* Siōng-hái Lí-kang Tāi-ha̍k (上海理工大)
* Siōng-hái Kang-thêng-ki-sut Tāi-ha̍k (上海工程技)
* Siōng-hái Chúi-sán Tāi-ha̍k (上海水)
* Siāng-hái Tē-jī I-kho Tāi-ha̍k (上海第二科大)
* Siāng-hái Tiong-i-io̍h Tāi-ha̍k (上海中医药醫藥)
* Siāng-hái Su-hōan Tāi-ha̍k (上海师范師範)
* Siāng-hái Hái-sū Tāi-ha̍k (上海海事大)
* Siāng-hái Tiān-le̍k Ha̍k-īⁿ (上海院)
 
== Siōng-hái-lâng ==
* [[Tiuⁿ Ài-lêng]] (张爱張愛玲)
* Ńg Lêng-gio̍k (阮玲玉)
* [[Chîⁿ kî-thim]] (其琛)
* Sun Bûn (雯)
* [[Iâu Bêng]] (姚明)
* [[Lâu Siâng]] (翔)
* Pa Kim (巴金)
 
 
{{PRC Hengchengkhu}}
{{Sionghai Hengchengkhu}}
{{Tiong-kok siann-chhi}}
 
匿名使用者