"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Î-bîn-chiá bô sìn-táu Mexico hoat-lu̍t, phì-jû tùi [[lô͘-lē chè-tō͘]] ê kìm-lēng. Āu-lâi, Mexico chèng-hú tī 1830 nî kìm-chí Bí-kok î-bîn. 1832 nî [[Anahuac Jiáu-loān]] (''Anahuac Disturbances'') sī hit tong-sî lâng tùi Mexico thóng-tī ê hoán-khòng, mā kap Mexico chāi-tē hoán ka-tī chóng-thóng ê ūn-tōng liân-ha̍p, āu-bóe Mexico kun-tūi hong kóaⁿ chhut Texas tang-pō͘.
 
Texas-lâng tī 1832 kap 1833 nî nn̄g kái chi̍p-hōe, gián-kiù to̍k-li̍p chú-tiuⁿ. 1835 nî, [[Gonzales chi Chiàn]] (''Battle of Gonzales'') khai-sí liáu [[Texas Kek-bēng]], in tī nn̄g kó goe̍h āu phah pāi Mexico kun-tūi. Lēng-gōa mā soán chhut [[Hia̍p-gī-hōe]] (''Consultation'') chò lîm-sî chèng-hú, m̄-koh chit-ê chèng-hú āu-lâi tó khì. Chāi Texas tng loān ê sî-ki, Mexico ap-chè liáu Texas ê hoán-khòng, kî-tiong Mexico chóng-thóng [[Antonio López de Santa Anna]] chhōa kun tī [[Alamo chi Chiàn]] (''Battle of the Alamo'') tiong phah pāi Texas kun.
 
1836 nî 3 goe̍h 2 hō ,Texas-lâng khui-hōe chhiam-sú [[Texas To̍k-li̍p Soan-giân|To̍k-li̍p Soan-giân]], kiàn-li̍p [[Texas Kiōng-hô-kok]]. Liáu-āu, keng-kòe kúi lé-pài ê thè-kun, [[Sam Houston]] niá-chhōa ê Texas kun-tūi tī [[San Jacinto chi Chiàn]] phah-iâⁿ Santa Anna ê jîn-bé, jī-chhiá lia̍h khí Santa Anna kiông-pek i chhiam [[Velasco TTiâu-iok]] lâi kiat-so̍k chiàn-cheng.
 
== Keng-chè ==
匿名使用者