"Tēⁿ Sêng-kong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (tah siong7-phiN3)
[[Image:Tēⁿ Sêng-kong.jpg]]<br>'''Tēⁿ Sêng-kong''' chio̍h-tiau</div>
 
Tīⁿ Sêng-kong sī [[Bêng-tiâu]] bo̍at-nî [[Hok-kiàn]] [[Chôan-chiu]] [[Lâm-oaⁿ]]-gōaiⁿkōaiⁿ ê lâng. I koáⁿ-cháu hit-tong-sî pà-chiàm [[Tâi-ôan]] ê [[âng-mô·-hoan]] Hô-lân chhim-lo̍k-chiá, pēng-chhiáⁿ khai-hoat [[Tâi-ôan]], chiong sian-chìn ê Hàn-cho̍k bûn-bêng ín-ji̍p Tâi-oân. it-ti̍t kàu-kah kin-á-ji̍t, Tīⁿ Sêng-kong iu-goân sī toā-to-sò· [[Tiong-kok]]-lâng sim-tiong ê bîn-cho̍k eng-hiông.
 
Put-jī-kò tī Tâi-ôan kah tong-kim ê kok-chè siā-hōe, mā ū chin-chōe ha̍k-chià jīn-ûi Tīⁿ Sêng-kong sī gōa-lâi-chiá. chi-chhî chit-chióng koan-tiám ê lâng jīn-ûi tī-leh Tīⁿ Sêng-kong lâi-kàu Tâi-ôan chìn-chêng, Tâi-ôan chit-ê só·-chái pēng-bô [[Hàn-jîn]] kah Hàn bûn-hòa, mā m̄-bat tī Bêng-tiàu chìn-chêng chiap-siū kòe Tiong-kok jīm-hô chi̍t-ê tiâu-tāi ê thóng-tī kah kóan-ha̍t. In kóng Hàn-jîn kah âng-mô·-lâng lâi-kàu Tâi-gôan í-chêng, Tâi-ôan sī [[gôan-chū-bîn]] ê só·-chāi, só·-í mā bô-sǹg sī [[Tiong-kok]] ê léng-thó· .
650

次編輯