"DIN 31635" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''DIN 31635''' sī chi̍t thò A-la-pek-gí Lô-má-jī piau-chún, 1982 nî ê sî chhái-ēng. "DIN" sī ''Deutsches Institut für Normung'' (Tek-kok Piau-ch... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''DIN 31635''' sī chi̍t thò [[A-la-pek-gí]] Lô-má-jī piau-chún, 1982 nî ê sî chhái-ēng. "DIN" sī ''Deutsches Institut für Normung'' ([[Tek-kok Piau-chún-hòa Hia̍p-hōe]]) ê kán-lio̍k.
 
{| class="wikitable"
| [[A-la-pek-jī]]
| {{lang|ar|ء‎}} / {{lang|ar|ﺍ}}
| {{lang|ar|ﺏ}}
| {{lang|ar|ﺕ}}
| {{lang|ar|ﺙ}}
| {{lang|ar|ﺝ}}
| {{lang|ar|ﺡ}}
| {{lang|ar|ﺥ}}
| {{lang|ar|ﺩ}}
| {{lang|ar|ﺫ}}
| {{lang|ar|ﺭ}}
| {{lang|ar|ﺯ}}
| {{lang|ar|ﺱ}}
| {{lang|ar|ﺵ}}
| {{lang|ar|ﺹ}}
| {{lang|ar|ﺽ}}
| {{lang|ar|ﻁ}}
| {{lang|ar|ﻅ}}
| {{lang|ar|ﻉ}}
| {{lang|ar|ﻍ}}
| {{lang|ar|ﻑ}}
| {{lang|ar|ﻕ}}
| {{lang|ar|ﻙ}}
| {{lang|ar|ﻝ}}
| {{lang|ar|ﻡ}}
| {{lang|ar|ﻥ}}
| {{lang|ar|ه}}
| {{lang|ar|ﻭ}}
| {{lang|ar|ى}} / {{lang|ar|ي}}<ref> V Egiptu, Sudanu in nekaterih drugih regijah je zapis na koncu besede vedno ى (brez pik)</ref>
|-
| DIN 31635
| ʾ / ā
| rowspan="2"|b
| rowspan="2"|t
| ṯ
| ǧ
| rowspan="2"|ḥ
| ḫ
| rowspan="2"|d
| ḏ
| rowspan="2"|r
| rowspan="2"|z
| rowspan="2"|s
| š
| rowspan="2"|ṣ
| rowspan="2"|ḍ
| rowspan="2"|ṭ
| rowspan="2"|ẓ
| ʿ
| ġ
| rowspan="2"|f
| rowspan="2"|q
| rowspan="2"|k
| rowspan="2"|l
| rowspan="2"|m
| rowspan="2"|n
| rowspan="2"|h
| rowspan="2"|w / ū
| rowspan="2"|y / ī
|-
|ALA-LC
|ʼ / ā
|th
|j
|kh
|dh
|sh
|gh
|-
|[[IPA]]
| class="IPA"| ʔ, aː
| class="IPA"| b
| class="IPA"| t
| class="IPA"| θ
| class="IPA"| dʒ <br/> ɡ <br/> ʒ
| class="IPA"| ħ
| class="IPA"| x
| class="IPA"| d
| class="IPA"| ð
| class="IPA"| r
| class="IPA"| z
| class="IPA"| s
| class="IPA"| ʃ
| class="IPA"| sˁ
| class="IPA"| dˁ
| class="IPA"| tˁ
| class="IPA"| ðˁ <br/> zˤ
| class="IPA"| ʕ
| class="IPA"| ɣ
| class="IPA"| f
| class="IPA"| q
| class="IPA"| k
| class="IPA"| l
| class="IPA"| m
| class="IPA"| n
| class="IPA"| h
| class="IPA"| w, uː
| class="IPA"| j, iː
|}
{{stub}}
 
匿名使用者