"Lâng-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
('''Lâng-miâ''' (儂名), he̍k-chiá '''jîn-bêng''' (人名), sī jîn-lūi ūi tio̍h beh khu-hun kò-thé, hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng miâ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~
 
'''Lâng-miâ''' (儂名), he̍k-chiá '''jîn-bêng''' (人名), sī [[jîn-lūi]] ūi tio̍h beh khu-hun [[kò-thé]], hō͘ ta̍k-ê kò-thé ê te̍k-tēng [[miâ-chheng]] [[hû-hō]]. Lâng-miâ sī thàu-kòe [[gí-giân]] [[bûn-jī]] [[chu-sìn]] lâi khu-pia̍t jîn-kûn kò-thé chha-īⁿ ê piau-chì. In-ūi ū lâng-miâ ê chûn-chāi kap sú-iōng, lâng kap lâng chi-kan chiah ē-ēng chèng-siông kau-óng. Lâng-miâ ê chhut-hiān kap sú-iōng sī tī [[gí-giân]] sán-seng liáu-āu. Ta̍k-ê [[chéng-cho̍k]] ia̍h-sī [[bîn-cho̍k]] lóng ū lâng-miâ hō-miâ ê si̍p-koàn. Chit khoán si̍p-koàn siū-tio̍h [[le̍k-sú]], [[siā-hōe]], bîn-cho̍k téng-téng chē-chē [[bûn-hòa]] in-sò͘ ê éng-hióng; chi̍t ê lâng ê miâ-jī thong-siông lóng ū it-tēng ê hâm-gī.
 
Lâng-miâ ê cho͘-sêng tī sūn-sī siōng ê chha-pia̍t; tang-hong kap se-hong bô-kāng. Tang-hong ê lâng-miâ sī [[sèⁿ-sī]] siá tī [[miâ-jī]] ê thâu-chêng; se-hong sī tian-tò-péng, kā sèⁿ-sī siá tī miâ-jī ê āu-piah. Tang-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī [[Tang-a]], [[Magyar-kok|Magyar]], kap [[Hui-chiu]] ê pō͘-hūn só͘-chāi; se-hong sūn-sī ê lâng-miâ chú-iàu hun-pò͘ tī [[Se-au]], [[Bí-chiu]], [[Ò-chiu]], kap [[Sin Jia̍t-lân-jia]] téng-téng só͘-chāi. [[Hô-ló Bîn-cho̍k]] ê lâng-miâ sūn-sī sī sio̍k-î tang-hong ê sūn-sī.
[[Category:Lâng-miâ|Lâng-miâ]]