"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
1844 nî, chú-tiuⁿ khip-siu Texas ê [[James K. Polk]] tòng sóaⁿ Bí-kok chóng-thóng, 1845 nî 12 goe̍h 29, kok-hōe tông-ì siat Texas chò Bí-kok chi̍t chiu. Tông-sî, Mexico kap Bí-kok chhiat tn̄g gōa-kau koan-hē, nn̄g kok tùi Texas ê pian-kài chú-tiuⁿ chhiong-tu̍t.
 
1900 nî, Texas ū tio̍h Bí-kok le̍k-sú siōng sí-bông siāng giâm-tiōng ê hong-thai [[Galveston hong-thai|Galveston]]. 1901 nî 1 goe̍h 10 ji̍t, chiu lāi thâu chi̍t ê iû-chhéⁿ [[Spindletop]] khai-siat, liáu-āu, sī Texas chio̍h-iû sán-gia̍p ê heng-khí; in-ê khai-chhái liōng āu-bóe tī 1972 nî tat kàu le̍k-sú ko-tiám.
 
[[Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn]] sî-kî, liân-pang chèng-hú tī Texas tōa-liōng khai-siat kun-su siat-si, lēng-gōa pún chiu ū 75 bān lâng ka-ki̍p kun-tūi. 1961 nî, [[NASA]] koh tī kun-sū sán-gia̍p hoat-ta̍t ê Huston khí-chō chài-lâng thài-khong tiong-sim (1973 nî hō-miâ [[ Lyndon B. Johnson Thài-khong Tiong-sim]]).
匿名使用者