"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
1844 nî, chú-tiuⁿ khip-siu Texas ê [[James K. Polk]] tòng sóaⁿ Bí-kok chóng-thóng, 1845 nî 12 goe̍h 29, kok-hōe tông-ì siat Texas chò Bí-kok chi̍t chiu. Tông-sî, Mexico kap Bí-kok chhiat tn̄g gōa-kau koan-hē, nn̄g kok tùi Texas ê pian-kài chú-tiuⁿ chhiong-tu̍t.
 
1860 nî, [[Bí-kok Lōe-chiàn]] khai-sí, hit-tong-sî chiu lāi 30 pha ê jîn-kháu sī o͘-lâng, in tōa-hūn lóng sī [[lô͘-lē]]. 1861 nî 1 goe̍h 28, tī Austin ê hōe-gī, lâm-hong koat-tēng thoat-lî Bí-kok. 2 goe̍h 23 Texas ka-tī mā tâu-phiò thong-kòe chit hāng koat-tēng, 3 goe̍h sî ka-ji̍p [[America Liân-bêng Kok]].
 
1900 nî, Texas ū tio̍h Bí-kok le̍k-sú siōng sí-bông siāng giâm-tiōng ê hong-thai [[Galveston hong-thai|Galveston]]. 1901 nî 1 goe̍h 10 ji̍t, chiu lāi thâu chi̍t ê iû-chhéⁿ [[Spindletop]] khai-siat, liáu-āu, sī Texas chio̍h-iû sán-gia̍p ê heng-khí; in-ê khai-chhái liōng āu-bóe tī 1972 nî tat kàu le̍k-sú ko-tiám.
匿名使用者