"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[File:Nordamerikanische_Kulturareale_en.png|thumb|Khó-kó͘-ha̍k siōng tùi Pak Bí-chiu tī Au-chiu-lâng lâi kàu chìn-chêng ê bûn-hòa khu-hun.]]
 
Tī [[SianChêng-Columbus sî-tāi]] (Pre-Columbian era) ê [[Pak Bí-chiu]], Texas chit ūi sī nn̄g-ê tōa bûn-hòa khu, ia̍h chiū sī Sai-lâm (Southwestern) kap Pêng-goân (Plains) nn̄g tōa bûn-hòa khu sio-chiap ê só͘-chāi. Chiàu khó-kó͘ gián-kiù, tī Au-chiu lâng lâi chìn-chêng, Texas ê tiong-se-pō͘ ū [[Pueblo]]; oa̍h tang-pêng ū [[Mississippi bûn-hòa]]; lēng-gōa koh ū [[Mesoamerica]] ê bûn-hòa tī lâm-pō͘ seng-oa̍h.
 
PatSó͘ ùichai pat tī Texas lāi sengkhiā-oa̍hkhí ê goân-chū-bîn ūpau-koat [[Alabama lâng|Alabama]], [[Apache]], [[Atakapan]], [[Bidai]], [[Caddo]], [[Coahuiltecan]], [[Comanche]], [[Choctaw]], [[Coushatta]], [[Hasinai]], [[Jumano]], [[Karankawa]], [[Kickapoo]], [[Kiowa]], [[Tonkawa]], kap [[Wichita]]. Au-chiu-lâng lâi ê sî, chia-ê cho̍k-kûn kap gōa-lâng chia̍p-chhio̍k ê hêng-sek ē-sài kóng ū 2 tōa khoán, chi̍t khoán sī pang-chō͘ lâng ha̍p-si̍p chāi-tē seng-oa̍h ê ki-sut, chi̍t khoán sī kap lâng sio-thâi.
 
1519 nî [[Se-pan-gâ]] thàm-hiám-ka [[Alonso Álvarez de Pineda]] ê [[Mexico Oan]] hái-hōaⁿ tē-tô͘ sī só͘-chai siāng chá kapiú-koan Texas ū koan-hē ê le̍k-sú kì-lio̍k. Liáu-āu [[Álvar Núñez Cabeza de Vaca]] sī siānSiāng-chá lâi kàu Texas chit tè thó͘-tē ê Au-chiu-lâng sī [[Álvar Núñez Cabeza de Vaca]], i tī 1528 nî pò-kò i-ê kiàn-bûn. Lēng-gōa [[Francisco Vázquez de Coronado]] kap chit ūi ū chiap-chhio̍k, i kì-lio̍k i tī 1541 nî tú tio̍h [[Querechos]] kap [[Teyas]] nn̄g khoán chhōa chhī-gû ê bîn-cho̍k.
 
1685 nî, goân-lâi be̍h tī [[Mississippi Hô]] khai-siat si̍t-bîn-tē ê [[René-Robert Cavelier de La Salle]], in-ūi kè-sǹg sit-gō͘, soah tī [[Matagorda Oan]] siat [[Fort Saint Louis]]. Chit-ê si̍t-bîn-tē siū hong-thó͘ éng-thióng kap goân-chū-bîn ê tó-ià, kòe 4 tang chio̍h sit-pāi.
匿名使用者