"Pang-bô͘:In the news" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees,_May_8,_2007_edit.jpg|right|150px]]
 
* [[11 goe̍h 9 ji̍t]]: [[Catalonia]] gī-hōe tâu-phiò koat-tēng khai-sí thoat-lî [[Se-pan-gâ]] ê hêng-tōng. <!-- http://www.bbc.com/news/world-europe-34766034 -->
* [[11 goe̍h 7 ji̍t]]: Tī [[Tâi-oân]] ê [[Tiong-hoa Bîn-kok]] chóng-thóng kap [[Tiong-kok]] kok-ka chú-se̍k tī [[Sin-ka-pho]] hōe-biān, chú-tiuⁿ [[I-kò Tiong-kok]] chèng-chhek. <!-- http://www.bbc.com/news/world-asia-34742680 -->
* [[10 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Bí-kok]] chāi-lāi 12-ê kok-ka ùi [[Atlanta]] chhiam-sú liáu tông-ì [[Khòa Thài-pêng-iûⁿ Ha̍p-hóe]] (''Trans-Pacific Partnership'') ê bō͘-e̍k hia̍p-tēng.<!-- http://www.bbc.com/news/business-34444799 -->
* [[9 goe̍h 28 ji̍t]]: [[NASA]] ê kho-ha̍k-ka soan-pò͘ in khak-tēng liáu [[Hóe-chheⁿ]] téng-bin liû-tōng [[chúi]] ê chûn-chāi chèng-kù. <!-- https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-s-mars -->
* [[9 goe̍h 9 ji̍t]]: [[Liân-ha̍p Ông-kok]] ê [[Elizabeth II-sè]] (''siōng'') chāi ūi 63 nî 216 kang, pìⁿ ông-kok le̍k-sú siōng thóng-tī siāng kú-tn̂g ê kun-ông.
 
'''[[Sin-bûn sū-kiāⁿ|Kî-thaⁿ ê sin-bûn]]'''&nbsp;
匿名使用者