"Sú-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(adding picture)
→‎Chá-kî ê seng-oa̍h: adding picture
Sú-bêng chhut-sì tī [[Tâi-pak-chhī]] [[Sū-lîm]], laū-pē sī [[Hong-oân]]-lâng Lîm Chè-chhoan (林濟川). Lîm Chè-chhoan liû-ha̍k [[Ji̍p-pún]] ê sî bat chham-ú [[Tâi-oân Bûn-hoà Hia̍p-hoē]] ê oa̍h-tāng, mā choè-koè ''[[Tâi-oân Chheng-liân]]'' ê pian-chi̍p. Laū-bú chhut-sì tī Sū-lîm ê tōa-chhù-té (hó-gia̍h lâng-tau). Sú-bêng 5-ê hiaⁿ-tī tang-tiong kan-na i chi̍t-ê lâng toè laū-bó ê sèⁿ-sī. Sú-bêng tha̍k [[Tâi-pak Tē-it Tiong-ha̍k-hāu|Tâi-pak It-tiong]] ê sî tio̍h khai-sí piáu-hiān chhut thó-iah Ji̍p-pún ê chêng-sû. 1937 nî i kaù Ji̍p-pún ê [[Waseda Tāi-ha̍k]] (早稻田) tha̍k [[chèng-tī]]-ha̍k. Tī Ji̍t-pún tha̍k-chheh kî-kan, i tha̍k-kòe chin-chōe iú-koan [[siā-hōe chú-gī]] kah [[bû-chèng-hú chú-gī]] ê chok-phín. I te̍k-pia̍t kah-ì tha̍k [[Ma-lia̍t-chú-gī|Marx chú-gī]], che kā i chhim-chhim ê khip-ín--tio̍h. Tāi-ha̍k chhut-gia̍p (pit-gia̍p) liáu-āu, i phāu-chhî tio̍h sûn-chin ê siā-hōe chú-gī lí-liām kah kian-koat hóan-tùi [[tè-kok chú-gī]] ê ì-chí, tī 1942 nî ê sî-chūn lâi-kàu [[Tiong-kok Tāi-lio̍k]], chi-ōan [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] ê [[khòng-Ji̍t chiàn-cheng]]. 1947 nî, i chhōa-thâu cho·-sêng 1-ki iok-lio̍k 300-lâng chó-iū ê "Tâi-ôan tūi". Chit-pái ê Tāi-lio̍k keng-giām, hō· Sú-bêng thâu-1-pái sán-seng [[Tâi-to̍k]] chit-ê siūⁿ-hoat.
 
[[Image:Su Bing Infant.jpg|left|thumb|250px|[[1918 nî]], kok sī [[âng-eⁿ-á]] ê Sú-bêng kah i ê lāu-pē lāu-bú tào-tīn hip ê siòng.]]
Sú-bêng khai-sí tùi Tiong-kok kám-kak sit-bōng, sī in-ūi Tiong-kok ê kek-bēng. Hit-ê sî-chūn, i bêng-hián kám-siū tio̍h "Tiong-kiōng chin to̍k-chhâi", "Tiong-kiōng thó·-tē kái-kek, m̄-nā siu thó·-tē, mā thâi-sí tē-chú, tē-chú sí kah chiâⁿ chhi-chhám". Che í-gōa, tī Tiong-kok ê khòng-Ji̍t chiàn-cheng tang-tiong, Sú-bêng chhin-ba̍k khòaⁿ-tio̍h Tiong-kok-lâng chân-kok ê "Hàn-jîn [[chéng-cho̍k chú-gī]]", Tâi-ôan-lâng (peng-á) tiāⁿ-tiāⁿ hōng phài-óng chiàn-cheng ê siōng chiân-sòaⁿ, hi-seng siōng-kài chōe, Tiong-kiōng thiau-kang iōng "hun-hòa chèng-chhek" lâi tùi-thāi Tâi-ôan-lâng, hông-káu sio-kā, sái-lōng [[Hō-ló]]-lâng kah [[Kheh-ka|Kheh-lâng]] oan-ke sio-phah. Chū án-ne, Sú-bêng kā-tiāⁿ ji̍t-āu "Tâi-ôan-lâng m̄-thang kah Tiong-kok-lâng kiâⁿ chò-hóe".
 
662

次編輯