"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Lân-sū hêng-chèng-siōng sio̍k-î [[Tâi-tang-koān]] ê 1 ê [[hiong]], ē-kha siat 4 ê [[chhoan]].
 
* [[Tang-chheng-chhoan]] (東清, Iranmilek), pau-hâm Valino (野銀)
* [[Âng-thâu-chhoan]] (紅頭, Imorod), pau-hâm Iratay (漁人)
* [[Lóng-tó-chhoan]] (朗島, Iraralay)
* [[Iâ-iû-chhoan]] (椰油, Ya Yo)
14,442

次編輯