"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

In-ūi lāu-bú ū chin chē le̍k-sú chheh, Eisenhower sè-hàn chiū tùi kun-sū le̍k-sú ū liáu hèng-chhù. Bú-chhin hoán-tùi chiàn-cheng, tùi Eisenhower koat-tēng ji̍p-khì [[West Point]] kun-hāu bô hoaⁿ-hí, chóng-sī mā bô ka chó͘-tòng.<ref>D'Este, Carlo (2002). ''Eisenhower: A Soldier's Life'', p. 58.</ref>
 
1909 nî, Eisenhower tùi Abilene Ko-tiong (Abilene High School) chut-gia̍p. I kap i-ê hiaⁿ-ko [[Edgar N. Eisenhower|Edgar]] kóng- nn̄g-ê lâng hǒ͘-siōng chi-oân ha̍ksó͘-hùi. Edgar seng khì thak tāi-ha̍k, Dwight chiū seng chia̍h thâu-lō͘. M̄-koh āu-lâi siū pêng-iú kó͘-bú siūⁿ-beh pò-miâ Hái-kun Ha̍k-īⁿ, chóng-sī nî-hòe chhiau-kòe hān-chè. I bóe-āu tī 1911 nî ka-ji̍p West Point.
 
1915 nî, Eisenhower tùi West Point chut-gia̍p, in kui-ê ha̍k-ki̍p 59 lâng āu-lâi lóng chò chiong-kun.