"Chicago" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

"Chicago" chit-ê miâ sī [[Hoat-gí]] tùi Bí-kok goân-chū-bîn ê ōe "shikaakwa" só͘ hō, ì-sù ū chē khoán ké-soeh, tāi-khài lóng sī "iá-seng chhang-á", "sòan-thâu" téng-téng. Lâi-goân ê gí-giân sio̍k [[Miami-Illinois gí-giân]].
 
Só͘ chai-iáⁿ kóng tio̍h saⁿchiap-chiūⁿkīn hiān-sî hō-miâ ê jī sī 1679 nî [[Robert de LaSalle]] só͘ kì ê "Checagou". Āu-lâi, 1688 nî, [[Henri Joutel]] koh kì-lio̍k pún-tē ū chhut-sán kiò "chicagoua" ê iá-seng sòaⁿsòan-thâu.
 
== Tē-lí ==