Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng