Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)